top of page

Vedtægter

Læs referatet fra generalforsamlingen i 2023: Referat generalforsamling Asaa SUP 2023

Vedtægter for asaa sup

§1 Foreningens navn

 

Asaa SUP 

 

§2 Foreningens hjemsted 

 

Brønderslev Kommune

 

§3 Foreningens formål 

 

Foreningens formål er at give alle interessere i at komme tæt på naturen og få sjov og god motion samtidig med et godt socialt samvær med klubbens øvrige medlemmer. 

Asaa SUP er en attraktiv forening med fokus på kvalitet og alsidighed, så flest mulige borgere i Asaa og omegn har mulighed for at blive medlem, og være en del af fællesskabet på Asaa Havn. 

Foreningens formål er derfor at fremme og styrke fælleskabet på havnen og i Asaa SUP og fremme den enkeltes og fælleskabets sundhed og trivsel. 

 

§4 Medlemskab 

 

4.1 Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når medlemskabet er registreret. 

 

4.2 Medlemskab af foreningen forudsætter betaling af kontingent. Beløbet fastsættes af generalforsamlingen.

 

4.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling. 

 

§5 Generalforsamlingen 

 

5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

 

5.2 Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel alle medlemmer til den årlige generalforsamling. Generalforsamling afholdes inden udgangen af marts 

 

5.3 Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før og medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden med bilag 8 dage før. 

 

5.4 Stemmeret: Alle fremmødte medlemmer har stemmeret.

 

5.5 Alle, der er fyldt 15 år, kan vælges til bestyrelsen – dog skal formand og kasserer være fyldt 18 år. 

 

5.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis dirigenten bestemmer det eller 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg. 

 

5.7 Generalforsamlingens dagsorden 

 

  • Valg af dirigent og stemmetællere 

 

  •  Bestyrelsens beretning 

 

  •  Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 

 

  •  Fastsættelse af kontingent 

 

  •  Indkomne forslag 

 

  •  Forslag til handlingsplan og budget 

 

  •  Valg af bestyrelse og suppleant 

 

  •  Valg af revisor 

 

  •  Evt.

 

§6 Ekstraordinær generalforsamling 

 

6.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 20% af medlemmerne ønsker det. 

 

6.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling. 

 

§7 Bestyrelsen 

 

7.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger. 

 

7.2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer der efter generalforsamlingen fordeler posterne mellem sig, med minimum en formand og en kasserer 

 

7.3 Bestyrelsen vælges for: 3 medlemmer i 2 år 2 medlemmer i 1 år, og alle kan genvælges. 

 

7.4 Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny. 

 

7.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. 

 

7.6 Bestyrelsen udarbejder et aftalepapir for dets interne samarbejde og kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov. 

 

§8 Regnskab/økonomi 

 

8.1 Regnskabsåret er kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1 -31/12) 

 

8.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet. 

 

8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor. 

 

§9 Dispositionsret 

 

9.1 Det er formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere retten til at disponere til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper. Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen. 

 

9.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. 

 

§10 Vedtægtsændringer 

 

Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget. 

 

§11 Opløsning af foreningen 

 

11.1 Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum. 

 

11.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling 

bottom of page